WeTravelEco biedt het transport naar uw vakantiebestemming (nog) niet aan. Allereerst omdat u dit over het algemeen veel beter en goedkoper zelf kan regelen. Daarnaast omdat er voor veel WeTravelEco reizen verschillende opties zijn om naar uw vakantiebestemming te reizen. Wij willen u graag zelf de (hopelijk) meest verantwoorde keuze laten maken en de afwegingen van uw transportkeuze en de bijbehorende milieu-consequenties goed en verantwoord in overweging laten nemen.

Het transport tijdens uw reis (auto, trein of fiets) hebben wij uiteraard wel voor u geregeld en soms zijn eventueel benodigde binnenlandse vluchten ook reeds inbegrepen in de reis. Indien dit niet het geval is kunnen wij alle benodigde binnenlandse vluchten uiteraard wel voor u regelen.

In ieder geval hebben wij voor al het transport tijdens uw WeTravelEco reizen wel al een carbon-emissie donatie in de prijs meegerekend. Niet ter compensatie van de CO2-uitstoot want compenseren is in onze optiek een verwarrend begrip: de carbon-emissie van uw transport is onomkeerbaar en niet meer terug te draaien. Wel doen we ter tegemoetkoming van de carbon-emissie tijdens uw reis een donatie aan een duurzaam en/of lokaal, kleinschalig project (meer details hierover kunt u in het reisprogramma van elke reis teruglezen).

Via Greentripper.org kunt u de CO2/Carbon-emissie per reis berekenen, gespecificeerd in het type transport dat u besluit te nemen naar uw vakantiebestemming. Zo kunt u zien wat voor u de meest milieuvriendelijke transport keuze is om naar een door u gekozen vakantiebestemming te reizen. Mede gebaseerd op deze berekening kunt u zelf kiezen op welke wijze u naar uw vakantiebestemming zal reizen, waarbij wij u uiteraard adviseren om altijd te kiezen voor de meest duurzame optie.

Het vervoer naar uw vakantiebestemming belast het milieu op 3 manieren: fossiele brandstoffen raken op, de reis draagt bij aan het broeikaseffect en hij veroorzaakt luchtvervuiling. Auto’s, bussen en vliegtuigen verbranden benzine, diesel of kerosine om vooruit te komen: al die brandstoffen worden gemaakt van olie, een fossiele brandstof die ooit opraakt. Bij de verbranding komt het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) vrij, dat bijdraagt aan het klimaatprobleem. Ook komen er schadelijke stoffen in de lucht, die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid.

Vooral voor verre bestemmingen bent u vaak afhankelijk van vliegtransport maar ook hier kunt u kijken naar de meest milieuvriendelijke opties. Een directe vlucht is beter dan een vlucht met veel tussenstops of meerdere losse vluchten naar eenzelfde bestemming. Ook kan het type vliegtuig en/of het beleid dat door een vliegmaatschappij wordt gehanteerd voor uw vlucht belangrijk zijn in de mate van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Indien u uw vlucht heeft geselecteerd en geboekt, adviseren wij u wel om – al naar gelang uw eigen keuze – een CO2-compensatie te doen of, net als WeTravelEco, een carbon-emissie compensatie te doen aan een door u zelf (of door ons) geselecteerd duurzaam project. Elke bijdrage aan verbetering en een positieve verandering van het huidige milieubeleid is van essentieel belang voor de toekomst van reizen in het specifiek en onze planeet in het algemeen.

Effecten en CO2/Carbon-emissie van uw transport naar een vakantiebestemming:

  • Trein: Voor de internationale (hogesnelheids-)trein geldt dat er binnen Europa grote verschillen zijn in CO2-uitstoot per kilometer. Dit hangt af van hoeveel CO2-uitstoot de stroom in landen waar u doorheen reist veroorzaakt: oftewel, hoe groen de stroomvoorzieningen in desbetreffende landen zijn. Ook speelt de bezettingsgraad mee en of het een hogesnelheidstrein is of een gewone internationale trein. De CO2-uitstoot van een treinreis kan voor verschillende bestemmingen een factor 3 verschillen. Een trein naar Oost-Europa gebruikt bijvoorbeeld stroom met veel CO2 uitstoot, terwijl een trein door Frankrijk op kernenergie (met veel minder CO2-uitstoot) rijdt.

 

  • Auto: Gaat u in Europa op vakantie? Dan kunt u makkelijker zelf kiezen hoe u naar uw bestemming reist. Het maakt uit voor het klimaat of u per bus, trein, auto of vliegtuig op reis gaat. Over het algemeen reist u met de trein, touringcar of auto (vanaf 2 personen) klimaatvriendelijk naar uw Europese vakantiebestemming. Wel is het zo dat er bij auto’s grote verschillen zijn. De klimaatimpact van auto’s hangt af van het aantal inzittenden, het bouwjaar en hoe zuinig de auto is.
  • Verder draagt een vliegreis 2 tot 4 keer zoveel bij aan het broeikaseffect als dezelfde reis per auto. Ook hier is het verschil het grootst op de korte afstand. Het verschil wordt kleiner als de auto een caravan moet slepen of als er maar 1 persoon in de auto zit. Hoe groter de gereden afstand, hoe meer brandstof de auto verbruikt. Hierbij geldt: meer over de snelweg rijden, is zuiniger rijden.
  • Het milieueffect van reizen per auto hangt vooral af van het brandstofverbruik. En dat hangt af van de gereden afstand, het soort weg en snelheid, de grootte en type en bouwjaar van de auto en accessoires die de luchtweerstand verhogen. Daarnaast scheelt het veel of er slechts één of meer personen in de auto zitten. Hoe meer inzittenden in de auto, hoe lager de milieu-impact per persoon. Oudere auto’s belasten het milieu meer doordat ze minder schoon zijn.
  • Door de grote variatie is het moeilijk om de auto te vergelijken met andere vervoermiddelen. Reist u bijvoorbeeld met een auto met 2 personen en een caravan naar de Middellandse Zee, dan heeft dat bijna hetzelfde effect op het milieu als het vliegtuig met 2 personen.

 

  • Vliegtuig: De luchtvaartsector heeft een enorme impact op onze omgeving. We hebben hierbij te maken met geluidsoverlast, luchtverontreiniging door fijnstof en een flinke druk op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Voor onze gezondheid, en om onze klimaatdoelen te halen, kunnen we de luchtvaart niet ongebreideld laten groeien.
  • De luchtvaartsector valt buiten de bindende klimaatafspraken van Parijs en wordt geacht zelf stappen te zetten naar minder vervuiling. Om de groei van uitstoot om te buigen naar een serieuze afname, moeten nu alle zeilen worden bijgezet. De luchtvaart kan niet langer buiten schot blijven. We moeten op korte termijn minder gaan vliegen en proberen anders te reizen.
  • We kunnen de vervuiling door het vliegverkeer verminderen door onder andere te zoeken naar innovatieve technische oplossingen. Maar veel oplossingen zijn op korte termijn onhaalbaar. Elektrisch vliegen op commerciële schaal is de komende decennia niet realistisch. Een snelle overstap naar alternatieve brandstoffen met minder uitstoot, zoals biobrandstof, is een serieuzere optie. Maar er zijn niet genoeg biobrandstoffen beschikbaar om alle vluchten op te vangen: bovendien worden ook bij de productie van biobrandstof schaarse grondstoffen gebruikt. Andere oplossingen zijn ofwel nog niet genoeg ontwikkeld om op grote schaal toe te passen, of verminderen de uitstoot veel te weinig. Een grote stap in de goede richting kunnen we zetten door korte vluchten te vervangen door treinen. Veel Europese vluchten vanaf Schiphol kunnen prima per spoor of bus. En als consument kunnen we een grote slag slaan door te kijken of we onze (vakantie)reizen per trein, auto of bus kunnen maken.