Inhoudsopgave

De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van persoonsgegevens met als beoogd doel in de door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander niet met verblijf of vervoer verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis beslaat.

De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door WeTravelEco aangeboden reizen.

Artikel 1 Identiteit WeTravelEco

WeTravelEco hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dit verzamelen, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij uw privacy beschermen en hoe u de mogelijk verzamelde gegevens kunt wijzigen. Zo snapt u precies hoe wij te werk gaan.

De reisorganisator: WeTravelEco, eigendom van Eco Planet B.V. en gevestigd te Amsterdan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 82611181.

De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door WeTravelEco aangeboden reizen.

Artikel 2 Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De reisorganisator doet er alles aan om de privacy van de reiziger te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De reisorganisator houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:

We verwerken alleen de persoonsgegevens van onze reizigers/klanten in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk organiseren van jouw reis en het bieden van adequate begeleiding tijdens uw reis

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als reisorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Artikel 3 Verzamelen van persoonsgegevens

Offerte- en contactformulieren: Wanneer u een offerte- of contactformulier invult, verzamelen wij gegevens om voor uw aanvraag een offerte op maat te maken. Daarbij moet u denken aan de volgende gegevens: reisthema, reisperiode, reisgezelschap, interesses en wensen. Daarnaast wordt er gevraagd naar uw persoonlijke informatie: postcode, woonplaats, adresgegevens, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Bekijk het aanvraag- en contactformulier om te zien welke gegevens wij verzamelen. De bovenstaande gegevens worden verzameld met als doel het organiseren van de reis en het bieden van de juiste begeleiding tijdens de reis. Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verzameld om contact met u op te nemen en de aanvraag te bespreken. Wanneer de reis definitief geboekt gaat worden, gebruikt WeTravelEco de postcode, adres en woonplaats voor de fiscus. Na de reis zal de klant soms gevraagd worden om een recensie, hierover leest u meer onder kopje ‘Recensies op eigen website’. Verkregen beeldmateriaal (alleen met toestemming van de klant) kan worden gebruikt voor promotionele doeleinde, zowel op eigen website als op social media-pagina’s.

Recensies op eigen website: We vragen onze reizigers soms na de reis een recensie of review te schrijven. Dit is niet verplicht. Wanneer u de keuze maakt om een recensie te schrijven, worden alleen de gegevens zichtbaar die u zelf invult. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren en te blijven verbeteren.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de eventuele binnenlandse vluchten, hotelovernachtingen en/of activiteiten

Het verzorgen van de financiële administratie

Het verzorgen van de facturen, offertes en brochures

Het verzorgen van de IT-omgeving (CMS & CRM systeem)

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU als zij een zakelijke samenwerking gerelateerd met uw reis hebben met WeTravelEco.

Artikel 5 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 6 Bewaartermijn

WeTravelEco bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bewaartermijnen van de gegevens:

Artikel 7 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Artikel 8 Rechten van de reiziger

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (ouders/begeleiders). Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Artikel 9 Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan: [email protected]. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Artikel 10 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Artikel 11 Cookies

www.wetraveleco.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Voor het gebruik van cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookieverklaring.